- Et budsjett som tar Hedmarks utfordringer og muligheter på alvor

- Sterkere sykehus, kraftig bredbåndsutbygging, styrket politi der folk bor, et løft for Hæren og Heimevernet, 121 millioner mer til kommunene i Hedmark og en kvart milliard mer til regional utvikling. Med Arbeiderpartiets budsjettforslag bruker vi pengene der de trengs mest, og bidrar til det løftet som Hedmark trenger etter fire år med passiv politikk fra Høyre og Frp, sier stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen og Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

BRA FOR HEDMARK: Stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen slår fast at Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett er bra for Hedmark. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

På område etter område går Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett i en helt annen retning enn forslaget regjeringspartiene la fram i oktober. - Vi har større ambisjoner og vil åpenbart mer for Hedmark enn Høyre og Frp gjør, sier Anette Trettebergstuen.

- Vårt budsjettforslag er et budsjett for vekst, utvikling og for gode velferdstjenester over hele landet, slår hun fast.

En kraftfull utbygging av bredbånd

- Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal ha lik tilgang til digital infrastruktur. I byer og tettbygde områder har de aller fleste nå et godt tilbud. I andre deler av landet er tilbudet langt dårligere. Hedmark er et fylke hvor utbyggingen går for sakte, sier Nils Kristen Sandtrøen.

Begge er oppgitt over at regjeringspartiene foreslår å halvere bevilgningene til bredbåndsutbygging i statsbudsjettet. - Behovet er jo ikke halvert fra i fjor. Tvert om er behovet veldig stort. I Arbeiderpartiet vil vi forhindre et digitalt klasseskille mellom by og land. Høyhastighets nettilgang vil i framtida være like viktig for bosetting, offentlig tjenestetilbud og næringsutvikling som god transportinfrastruktur, sier de to stortingsrepresentantene.

- Vi gikk til valg på å bruke 6 milliarder over 12 år, og følger dette opp med en markant opptrapping i dette tilskuddet for 2018 til en halv milliard. Det vil gi om lag 25-30.000 flere husstander bredbånd enn regjeringens forslag. I Hedmark betyr dette at Arbeiderpartiet nasjonalt følger opp satsingen som Ap og Sp har gjort i fylkesrådet. Hedmark trenger denne satsingen, slår Sandtrøen og Trettebergstuen fast.

Forsvar: Et krafttak for å styrke Hæren og Heimevernet

I forslaget til statsbudsjett følger Arbeiderpartiet opp den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret. - I vår region er både Hæren og Heimevernet av stor betydning. Særlig gjelder dette forsvarskommunene Åmot og Elverum med store virksomheter som Rena leir, Terningmoen og verkstedene på Grindalsmoen, mener Trettebergstuen og Sandtrøen.

-  Vi vil øke forsvarsbudsjettet med 175 millioner utover regjeringens forslag. Beløpet tilsvarer det flate kuttet i Forsvarets budsjetter som følge av den såkalte «avbyråkratiseringsog effektiviseringsreformen». Effektivisering er nødvendig, men fungerer best når Forsvaret selv kan forvalte de innsparte midlene, sier de to Ap-politikerne.

Trettebergstuen og Sandtrøen er kritisk til at regjeringen ikke har lagt inn penger til flere øvelser i Hæren. - Budsjettet føyer seg dermed inn i regjeringens vedvarende nedprioritering av Hæren. Vi setter av 100 millioner til å sikre egen helikopterstøtte for Hæren, samtidig med styrket helikopterberedskap for spesialstyrkene. Arbeiderpartiet vil ha en kvalitetsreform i Heimevernet og vi øker derfor budsjettet med 75 millioner kroner for å finansiere øving/trening, slår de fast.

- Og når Heimevernet skal trene og øve, skjer veldig mye av det i hedmark og i Østerdalen. Dette gir ringvirkninger for lokale virksomheter og lokale arbeidsplasser i vår region, legger de til.

En kvart milliard til regionale utviklingsmidler

Regjeringspartiene går i sitt forslag inn for store kutt i de regionale utviklingsmidlene.

- Dette er penger som brukes på å skape nye bedrifter, nye arbeidsplasser og å gjøre gode ideer om til lønnsomme næringer. Å kutte her er som å slepe bena etter seg inn i framtida, mener de to Ap-representantene.

- I Hedmark er den kapitalen som regionale utviklingsmidler står for uhyre viktig. Fylkeskommunen forvalter midlene, og deler noe av dem ut til kommunale næringsfond. Veldig mange mindre virksomheter får god starthjelp fra næringsfondene på grunn av de regionale utviklingsmidlene, og kutt her er det stikk motsatte av hva Hedmark trenger. Derfor går Arbeiderpartiet i motsatt retning. Vi aksepterer ikke kuttene fra Høyre og Frp, og foreslår en kvart milliard kroner ekstra til regionale utviklingsmidler i 2018, sier Trettebergstuen og Sandtrøen.

- Hvis Stortinget vedtar forslaget vårt, vil det være et verdifullt bidrag til å skape vekst og utvikling i distrikts-kommunene i Hedmark. Og ikke minst vil det gjøre det lettere å få til satsingene innenfor bioøkonomi der Hedmark sammen med Oppland nå er i ferd med å ta en nasjonal lederposisjon, sier de to.

Milliardinvesteringer i sykehusene

Sykehusene i Hedmark kan se fram til investeringer og nytt utstyr hvis Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Samlet foreslår partiet mer enn 1,4 milliarder kroner ekstra til sykehusene, og i tillegg ytterligere 1,1 millairder ekstra til annet helsearbeid - som forsterket rekruttering av fastleger, styrket satsing på helseteknologi, lavterskel hjelpetilbud for barn og unge og deres familier, en forsterket skolehelsetjeneste og styrket demensomsorg.

- For sykehusene i Hamar, Elverum, Tynset og Kongsvinger betyr dette at utstyr de trenger for å gi den beste pasientbehandlingen nå kan oppgraderes og fornyes. Dét er viktig. Den beste behandlingen skal du få i den offentlige helsetjenesten. At det ikke er lommeboka di som avgjør mulighetene dine når du blir syk, er noe av det viktigste i helsepolitikken vår, mener Trettebergstuen og Sandtrøen.

- Gjennom gode økonomiske rammer for sykehusene våre vil Arbeiderpartiet sørge for at du alltid er trygg på å få den beste behandlingen når du blir syk. Det krever god arbeidsdeling mellom sykehus, investeringer i moderne utstyr og legemidler, sterke fagmiljøer og aktiv bruk av ny teknologi. Dette må til for at du skal få raskere hjelp, og for at ventetiden skal gå ned. Vi vil bruke operasjonsstuer større deler av døgnet, ha flere kveldsåpne poliklinikker og bruke avtalespesialistens kapasitet på en bedre måte. Vi skal gjøre det lettere å investere i bygg og utstyr og gi handlingsrommet som trengs for å bygge opp strålesenter flere steder i landet, sier de to.

121 millioner mer til kommunene i Hedmark

Vi har allerede omtalt hvordan Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett gir 121 millioner kroner ekstra til velferdsoppgaver i kommunene i Hedmark. Les mer om det på denne linken.

Krafttak for barn og unges helse

Arbeiderpartiet foreslår 100 millioner kroner til et landsomfattende lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn, unge og familier. Dette bygges opp etter modell av Stangehjelpa i Hedmark, og du kan lese mer om det på denne linken.

Videre settes det av ytterligere 100 millioner kroner til økt bemanning i skolehelsetjenesten.

Ytterligere 102 millioner settes av i budsjettforslaget til en gjeninnføring av frukt og grønt i ungdomsskolen, med de positive helseeffektene dette har for unge skoleelever. Og 50 millioner kroner øremerkes innfasingen av én times fysisk aktivitet jver dag for norske skoleelever.

I tillegg foreslår Arbeiderpartiet å bruke hele 300 millioner kroner på en ny skolehelsetjeneste, der pengene vil gå til implementering og til en ny bemanningsnorm, til e-helsetjeneste for ungdom, og til å styrke kompetansen på psykisk helse og på forebygging av vold og overgrep i skolehelsetjenesten.

Partiet foreslår også å fjerne egenandelene på fastlege og legevakt for 16- og 17-åringer.

Sterkere politi i hele landet

- Arbeiderpartiet styrker politidistriktene i vårt alternative budsjettforslag. Politiet må ha god lokal forståelse og være der for folk når de trenger det. Høyre- og FrP-regjeringen har pålagt politiet kutt og redusert politidistriktenes handlingsrom, samtidig som politiet står i en krevende reform, sier Trettebergstuen og Sandtrøen.

- Arbeiderpartiets budsjettforslag legger til rette for et nært og sterkt politi, som også er i stand til å møte den økende kriminaliteten på nett. Økte budsjetter setter politiet i stand til å øve mer, samtidig som vi styrker den sivile beredskapen og de frivillige beredskapsaktørene. Vårt alternative budsjett gir politiet en reell mulighet til å ansette flere, levere bedre tjenester til folk i hele landet, sier de to stortingsrepresentantene.