- Hedmark må og skal være attraktive for Forsvarets virksomhet

Hedmark Arbeiderparti har vedtatt en uttalelse om forsvarspolitikk. Her slår partiet fast at Hedmark må og skal være attraktive for Forsvarets virksomhet. Hedmark Arbeiderparti krever at den usikkerheten som ble skapt av regjeringspartiene under oppsplittingen av langtidsplanen rettes opp i behandlingen av landmaktutredningen. Hæren og Heimevernet må ha samme forutsigbarhet og langsiktighet som Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

SIKRE FORUTSIGBARHET: Hedmark Arbeiderparti krever at den usikkerheten som ble skapt av regjeringspartiene under oppsplittingen av langtidsplanen rettes opp i behandlingen av landmaktutredningen. Hæren og Heimevernet må ha samme forutsigbarhet og langsiktighet som Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

SIKRE FORUTSIGBARHET: Hedmark Arbeiderparti krever at den usikkerheten som ble skapt av regjeringspartiene under oppsplittingen av langtidsplanen rettes opp i behandlingen av landmaktutredningen. Hæren og Heimevernet må ha samme forutsigbarhet og langsiktighet som Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Illustrasjonsfoto: www.flickr.com/photos/metziker

Hedmarks viktige rolle i forsvaret av Norge

Hedmark Arbeiderparti mener at Hæren og Heimevernet er helt avgjørende for forsvaret av Norge. Vi var mot at langtidsplanen for Forsvaret skulle deles i to, der viktige investeringsbeslutninger for Sjøforsvaret og Luftforsvaret allerede er gjort mens Hæren og Heimevernet utsettes til en egen landmaktutredning. Hedmark Arbeiderparti advarer mot å gjøre landmaktutredningen til en kuttutredning der økt innsats innen sjø og luft skal balanseres med reduksjoner i Hæren og Heimevernet.

Alle deler av Forsvaret må gis tilstrekkelig langsiktighet og finansiering til å kunne fremstå som troverdig. Forsvaret må ha solid forankring i folket samtidig som det må ivareta nasjonens behov. Hedmark Arbeiderparti krever at den usikkerheten som ble skapt av regjeringspartiene under oppsplittingen av langtidsplanen rettes opp i behandlingen av landmaktutredningen. Hæren og Heimevernet må ha samme forutsigbarhet og langsiktighet som Sjøforsvaret og Luftforsvaret. De store investeringer til anskaffelser av nye jagerfly, F-35, prioritet til e-tjeneste og overvåkning samt marinefartøy og ubåter er gode og riktige, men bare hvis landstyrkene dimensjoneres i samme grad. Hedmark Arbeiderparti understreker at ved konflikter om landområder og på landområder, har sjø- og luftstyrker støttefunksjoner for Hæren og Heimevernet.

Hedmark Arbeiderparti er et forsvarsparti i et viktig forsvarsfylke. Vi er opptatt av å ivareta fylkets vertskapsrolle for Forsvaret og bidra i utviklingen av et troverdig forsvar av Norge. Å ivareta landmaktens kapasiteter er for oss spesielt viktig.

Hedmark Arbeiderparti mener Hæren og Heimevernet må dimensjoneres for å kunne gi Norge en helhetlig beredskap, en troverdig terskel mot en potensiell fiende samt en garantist for sikker tilføring av allierte styrker ved behov. Vi mener også at et landsdekkende heimevern i tillegg må ha kvalitet og kapasitet til å ivareta samfunnssikkerhet også i ulike sivile krisesituasjoner. Vi krever at Norge oppfyller våre forpliktelser i Wales-avtalen, og mener Norges forsvarsutgifter må økes til å utgjøre 2 % av BNP innen 2024.

Østerdalen garnison (ØG), som ett av Hærens to tyngdepunkter, er et svært viktig øvingsområde for HV og Hæren med Norges beste trenings- og øvingsfasiliteter. ØG er godt egnet for videreutvikling for å kunne være hjemmebase for mer av Forsvarets virksomhet. Mer samling og utnyttelse av fasilitetene i regionen vil gi økt kost-nytte effekt.

Hedmark Arbeiderparti mener Hedmark må og skal være attraktive for Forsvarets virksomhet, og særlig at det skal være gode trenings- og øvingsforhold for Forsvarets avdelinger her. Videre er det viktig å ha fokus på å være attraktiv for bosetning blant forsvarsansatte og deres familier. 

Rena leir og Terningmoen utgjør til sammen komplette skyte-, øvings- og treningsfasiliteter sammen med en moderne bygningsmasse og flystripe. Hedmark Arbeiderparti vil understreke at ØG i dag er særdeles godt tilpasset spesialstyrkenes aktivitet. Det er viktig å etablere helikopterberedskap der styrken holder til og øver. Rask transportstøtte for FSK er viktig for å bedre responstid og sikre god beredskap. Hedmark Arbeiderparti mener det derfor er gode grunner til å ha helikoptre permanent på Rena leir. 

I forbindelse med landmaktutredningen mener Hedmark Arbeiderparti at det bør utredes nærmere om en utvidelse av flystripa i Rena leir kan øke den strategiske tilgjengelighet og gi større muligheter for å ta inn styrker som skal ha opplæring og øve i garnisonen. Dersom flystripa i framtida kan operere fly av typen Boeing 737 og NATO sitt fraktfly GlobeMaster C-17, mener Hedmark Arbeiderparti dette vil være en styrke for Forsvaret.

Hedmark Arbeiderparti mener det kan være fornuftig at forsvarssektoren samarbeider med private aktører på enkelte områder, men vi er imot privatisering som ikke er styrt av Forsvarets behov for fleksibilitet, kompetanse og sikkerhet - spesielt i krise og krig. Det er avgjørende for legitimiteten og tilliten til Forsvaret at det er underlagt demokratisk styring og kontroll.