- Ny fylkesadministrasjon til Hamar

Hedmark Arbeiderparti er mot tvangsammenslåingen av Hedmark og Oppland, men vil likevel jobbe for god og effektiv gjennomføring av vedtaket. Helt sentralt for partiet er at de flere hundre ansatte i fylkesadministrasjonen skal legges til Hamar. Dette er klart etter at Hedmark Aps representantskap har behandlet saken i går kveld. – Vi er uenige i sammenslåingen, men det er Stortinget som har besluttet dette i juni i år. Da vil vi jobbe for en god og effektiv gjennomføring til det beste for innbyggerne, sier Knut Storberget og Anita Ihle Steen, leder og nestleder i Hedmark Arbeiderparti.

Hedmark fylkeshus i Hamar. Foto: Mona Stormoen

TIL HAMAR: At flere hundre arbeidsplasser i den nye fylkesadministrasjonen skal til Hamar, er helt sentralt for Hedmark Arbeiderparti. Her fylkeshuset i Hamar. Foto: Mona Stormoen

Hedmark Arbeiderpartis representantskap vedtok i går kveld følgende:

Hedmark Arbeiderparti ønsket primært at Hedmark fylkeskommune skulle bestå som egen fylkeskommune, det vises til Hedmark Arbeiderpartis tidligere vedtak om dette. Hedmark Arbeiderparti viser til regjeringens forslag og Stortingets vedtak knyttet til sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og vil jobbe for en god og effektiv gjennomføring av vedtaket under følgende forutsetninger:

a)      Det må legges opp til en god og inkluderende prosess som ivaretar de ansatte og berørte

b)      Det må sikres en ny gjennomgang av oppgavefordelingen for å sikre best mulig lokal forankring av utviklingen i det nye fylket/region og best mulig tjenestetilbud for befolkningen

c)       Hedmark og Oppland fylkeskommuner må igangsette en solid samarbeidsprosess som sikrer god fremtidig politisk og administrativ styringsstruktur med god lokal forankring

d)      Fylkeskommunene må i felleskapet finne fylkets navn

e)       Stortinget må sikre det regionale styringsnivå tilstrekkelig finansieringsgrunnlag

f) Regjeringens forutsetning om at fylkets administrasjon til Hamar må sikres all den tid fylkesmannsembetet legges til Lillehammer 

Et forslag om å initiere reversering av sammenslåingen fikk ikke flertall under representantskapsmøtet i Hedmark Arbeiderparti i går.

- Vi har hele tiden vært opptatt av at regionreformen må være en oppgavereform, og ikke kun en strukturreform. Vi forventer at regjeringen nå leverer nye oppgaver til det nye storfylket, og at flere statlige oppgaver overføres. Hedmark og Oppland fylkeskommuner har allerede kommet med ganske omfattende forslag til hvilke oppgaver dette kan være, sier de to Ap-toppene.

De vil ikke ha noen sterk formening om hva navnet på det nye fylket bør være. – Det er viktig at vi ikke går inn i en prosess med fasttømrede standpunkter. Navnevalget er viktig for byggingen av en felles identitet, og helst bør det nye navnet ha bred tilslutning i begge de nåværende fylkene, sier de.

Storberget og Ihle Steen understreker at det sammenslåtte fylkets administrasjon må legges til Hamar. – Balansen mellom de to opprinnelige fylkene må ivaretas slik også regjeringen har forutsatt. Når fylkesmannens ansatte samles i Lillehammer, skal fylkeskommunens ansatte samles i Hamar. En slik fordeling sikrer balanse mellom Hedmark og Oppland inn i en ny stor fellesregion, understreker Hedmark Arbeiderpartis leder og nestleder.