- Uaktuelt å godta flytting eller privatisering av Elverum Tekniske Verksted

- Verkstedvirksomheten på Grindalsmoen i Elverum er en viktig del av Forsvarets tilstedeværelse i Østerdalen og Hedmark. Det er helt uaktuelt for oss å godta flytting eller privatisering av virksomheten, sier Hedmark Arbeiderpartis leder Knut Storberget. Partiet mobiliserer nå for å sikre de ca 60 arbeidsplassene ved Elverum Tekniske Verksted.

Foto: Preben Geier

Foto: Preben Geier

Gjennom artikler i avisa Nye Troms og senere i Østlendingen, er det blitt kjent at det internt i Forsvaret foreligger planer om at Elverum Tekniske Verksted vurderes flyttet ut av regionen, eller at virksomheten privatiseres - enten delvis eller fullt ut.

Frykter at privatisering er drivkraften

- Virksomheten på Elverum Tekniske Verksted er nært knyttet til den operative virksomhet i Forsvaret, ikke minst det internasjonale engasjement Forsvaret har, understreker Storberget. - I omorganisering av Forsvaret sist ble Generalinspektøren for Hæren sitt ansvar utvidet til ikke bare å gjelde ansvar for utdanning av personell, men også det operative ansvar for Hæren. Det må være svært viktig at det er en tett kobling mellom Hæren som sådan og det utstyret Hæren er avhengig av, sier han.

- Virksomheten som i dag er på Elverum Tekniske Verksted er bygd opp som en godt integrert del av Hæren, og framstår som vellykket. Å kutte båndet til Hæren og dernest enten flytte virksomheten ut av Hærens viktigste region i Sør-Norge og på sikt privatisere hele eller deler av virksomheten, fortoner seg meningsløst. I Hedmark Arbeiderparti er vi redde for at sentraliserings- og privatiseringsiveren i regjeringspartiene er den virkelige drivkraften bak det som nå skjer, sier Storberget.

Norske soldater i utlandet kan bli skadelidende

Storberget frykter at norsk personell i utlandet blir skadelidende.

- Det viktigste må være å ivareta sikkerheten for norske kvinner og menn i utenlandsoppdrag. Her er dagens løsning god, der verkstedet har full systemkompetanse og der kjøretøy og utstyr sees i tett sammenheng. Ved å stykke opp dette gjennom del-anbud til ulike private tilbydere, forsvinner systemkompetansen. Det kan gå på sikkerheten løs, frykter Hedmark Arbeiderpartis leder.

- Det er i dag ansatte ved verkstedet som er med ut i felt og sørger for at norske soldater har velfungerende kjøretøy og våpensystemer og dermed mulighet til å utføre jobben så godt som mulig med forsvarlig logistikk for å ta vare på sikkerheten, minner han om.  

Advarer mot økt veibelastning og svekket sikkerhet

Men også i fredstid mener Hedmark Arbeiderparti det er ufornuftig å flytte verkstedvirksomheten.

- Dette er jo kjøretøy som brukes i Rena Leir og i Østerdalen til daglig. En nedleggelse av verkstedet på Elverum vil føre til at store kjøretøy må fraktes langt på veinettet med alle problemene det medfører for logistikk og sikkerhet, fastslår Storberget.

Han vil nå ta saken opp med Arbeiderpartiets forsvarspolitikere på Stortinget. – Vi mobiliserer for å beholde Elverum Tekniske Verksted der det er, og uten at oppgaver skal privatiseres, sier Storberget.