Etterlengtet stortingsmelding om fagskolene

Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud ble tirsdag utnevnt til saksordfører for Stortingsmelding nr. 9. «Fagfolk for fremtiden», også kalt Fagskolemeldinga. Sønsterud ser frem til arbeidet, og er glad for at Stortinget nå omsider skal diskutere fagskolene. Arbeiderpartiet har lenge etterlyst fagskolemeldingen.

tone sønsterud

- Fagskolene er et utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet, og dette gjør at den er fleksibel og treffer svært godt det kompetansebehovet som et arbeidsliv i endring har. Fagarbeideren er viktig for vår velferd og verdiskapning, sier Sønsterud.

De temaene som Stortinget nå skal ta stilling til handler blant annet om fagskolenes status, kvalitet, studentrettigheter, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning.

- Fagskolen er også viktig for å heve kompetansenivået i bransjer der en stor andel av de ansatte er ufaglærte, og for å skape flere utviklingsmuligheter og karriereveier i tillegg til fagbrev for disse yrkesgruppene. Arbeiderpartiet har allerede foreslått en opptrappingsplan mot 1000 nye studieplasser på fagskolene. Det er et av forslagene Stortinget nå må ta stilling til, sier Sønsterud.

Sønsterud mener det er viktig at Stortinget nå bruker god tid på fagskolene, og legger opp til en bred prosess der alle som ønsker å gi innspill skal få komme til ordet via høringer og møter. 

- Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding som er et interessant og et godt utgangspunkt for arbeidet som nå skal gjøres, avslutter Sønsterud.