Hedmark Ap er kritiske til regjeringens landbruksmelding

- I sum vil regjeringens landbrukspolitikk føre til at de største vil vinne fram på bekostning av de mindre. Vi er ikke bare opptatt av økt matproduksjon, men også at matproduksjonen i større grad må foregå på norske ressurser. Det er ikke bare hvor mye mat som betyr noe, men også hvordan maten produseres. Økt sentralisering og større bruk vil ikke bidra til mer bærekraftig produksjon på norske ressurser, sier Hedmark Arbeiderparti i en uttalelse om regjeringens landbruksmelding.

beitedyr i grimsdalen - mot rondane
Landbruksmeldinga - uttalelse fra Hedmark Arbeiderparti

9. desember la regjeringen fram en ny landbruksmelding, Meld. St. 11 (2016-2017), Endring og utvikling - en fremtidsrettet jordbruksproduksjon.

Meldinga har møtt kritikk fra flere hold, ikke minst fra bondeorganisasjonene.

Hedmark Arbeiderparti er opptatt av et levende landbruk og økt matproduksjon over hele landet. Hedmark er et fylke med en bruksstruktur som er sårbar for deregulering og sentraliserende tiltak. Vi er derfor bekymret for flere av forslagene i meldinga. Noe av det mest bekymringsfulle er forslaget om å kutte antallet melkekvoteregioner. En reduksjon av melkekvoteregioner fra 19 til 10 vil føre til nedbygging av grasbasert melkeproduksjon i distriktene, mens kraftforbasert melkeproduksjon i sentrale strøk vil øke. Det vil gjøre det vanskeligere å opprettholde at aktivt landbruk over hele landet, og det vil gjøre norsk jordbruk enda mer kraftforavhengig.

Regjeringa legger også i meldinga opp til å avvikle samvirkebasert markedsbalansering på flere områder, som korn og egg. Dette vil føre til usikkerhet for produsentene, som ikke har noen garanti for omsetning for varene sine. Også viktige markedsbalanserende ordninger for matpotet fjernes. I sum utgjør alle disse endringene at den enkelte matprodusent går usikre tider i møte. Manglende forutsigbarhet og sikkerhet vil ikke bidra til å gjøre bondeyrket mer attraktivt, og vi frykter manglende rekruttering og fallende produksjon i distrikts- og småskalalandbruket.

I meldinga foreslås det endringer i markedsordningen for kornsektoren. Mottaksplikten og markedsbalanseringsansvaret flyttes fra Felleskjøpet til Landbruksdirektoratet. Målprisen skal opprettholdes, men meldinga gir ingen oppskrift for hvordan dette skal gjøres eller hvem som skal ha ansvaret for å ta ut målprisen. Samlet sett skaper dette større usikkerhet for kornprodusenten - det er det siste norsk landbruk trenger.

I sum vil regjeringens landbrukspolitikk føre til at de største vil vinne fram på bekostning av de mindre. Vi er ikke bare opptatt av økt matproduksjon, men også at matproduksjonen i større grad må foregå på norske ressurser. Det er ikke bare hvor mye mat som betyr noe, men også hvordan maten produseres. Økt sentralisering og større bruk vil ikke bidra til mer bærekraftig produksjon på norske ressurser. Færre bruk over hele landet vil bidra til at jordbruksareal legges brakk og at fôrproduksjon forsvinner. Faren er økt avhengighet av for produsert på importerte råvarer. Dette er lite bærekraftig, gjør matproduksjonen sårbar for uoversiktlige internasjonale situasjoner og bidrar til lavere sysselsetting i distriktene.

Stortinget bør i behandlingen av denne meldinga benytte anledningen til å være visjonære på vegne av landbruket og den rollen bærekraftig utnyttelse av jord og skog kan og må spille i det grønne skiftet.

Hedmark Arbeiderparti ber Stortinget sikre et endelig vedtak i behandlingen av meldinga som sikrer økt matproduksjon på norske ressurser, som legger til rette for landbruk over hele landet og som sikrer viktige samvirke- og markedsreguleringsordninger.

Hedmark Arbeiderparti ber om:

-    Økt sjølforsyningsgrad i takt med befolkningsveksten.
-    Redusert bruk av unødvendig kraftfôr.
-    Redusert inntektsgapet mellom landbruket og sammenlignbare grupper.
-    At gårdsbruk sikres uansett størrelse.
 -    At slakteristrukturen opprettholdes. Det legges til rette for mobile slakterier.
 -    Fokus på kompetanse, innovasjon og forskning i alle ledd i verdikjeden.
 -    Opprettholdelse av avgjørende rammebetingelser for norsk matproduksjon, som toll- og importvern og markedsregulering.  
-    At forutsigbarhet og langsiktig tenkning må ligge til grunn for landbrukspolitikken.

For ytterligere informasjon: 

Hedmark Arbeiderparti
v/ Leder Per-Gunnar Sveen, tlf. 958 29 112
v/ Landbruksutvalgets leder Kjerstin Lundgård, tlf. 957 99 716