Hedmark Ap om statsbudsjettet: - Vi trenger bedre politikk for Hedmark

- Vi trenger bedre politikk for Hedmark, slår Hedmark Arbeiderparti fast i et ferskt vedtak om regjeringens forslag om statsbudsjett. På område etter område peker Hedmark Ap på hvordan forslaget til statsbudsjett svekker Hedmarks muligheter i stedet for å styrke dem. - Tiden er inne for en ambisiøs politikk for verdiskaping og arbeidsplasser i vår region, slår Hedmark Ap fast, og foreslår flere konkrete endringer i statsbudsjettet.

Her er vedtaket i sin helhet:

Vi trenger bedre politikk for Hedmark

Hedmark Arbeiderparti jobber for mindre forskjeller mellom folk i landet vårt. Men forslaget til statsbudsjett fra Høyre/Frp-regjeringen forsterker forskjellene mellom landsdeler i Norge og mellom folk i de største byene og folk i et fylke som Hedmark. Det ser ut som vår region taper i så godt som alle prioriteringer denne regjeringen gjør.

Flere arbeidsplasser i vår region

Norge trenger et langt mer offensivt budsjett for flere arbeidsplasser, fremtidsrettet næringsliv, industri og trygg matproduksjon på våre egne ressurser. En tredjedel av den voksne befolkninga i Norge står utenfor arbeid. Utviklingen kan ikke fortsette slik om vi skal ha en skattefinansiert velferdsstat som bidrar til helse, utdanning og trygghet for alle. Skattekuttpolitikken for de rikeste som regjeringen har ført de siste årene, tar vekk muligheter for mange. Penger som Hedmark ville hatt stor nytte av for utvikling av flere arbeidsplasser regionalt, er gitt i skattekutt til de rikeste. Forskjellene øker. Verdier sentraliseres.

Hedmark Arbeiderparti mener tvert i mot tiden er inne for en ambisiøs politikk for verdiskaping og arbeidsplasser i vår region. Utdanningsmuligheter, bioøkonomi og bredbåndsutbygging er noen stikkord for en offensiv satsing på vår landsdel. Disse områdene må forsterkes. Det er derfor bekymringsfullt at mange i Høyre og Frp hadde kjennskap til vesentlige punkter budsjettforslaget i valgkampen og dermed visste at eksempelvis pengene til bredbånd skulle halveres, men at de likevel fremstilte det som om de var for bredbåndsutbygging som Arbeiderpartiet.

At regjeringen valgte å plassere statlige arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet i Trøndelag i stedet for Hedmark, til tross for sterke faglige anbefalinger om at disse burde ligge i Hamar, er en stor skuffelse. Når regjeringen gjennom statsbudsjettet heller ikke har nye ambisjoner om plassering av andre statlige arbeidsplasser i Hedmark for å bygge opp om regionens satsingsområder og fortrinn, har vi å gjøre med en regjering som mangler visjoner og ambisjoner for Hedmark og for Innlandet.

Frivillighet

Hedmark Arbeiderparti jobber for at det skal være gode oppvekstmuligheter for alle, gode fritidstilbud og muligheter for frivillig engasjement. Mange organisasjoner som gjør viktig arbeid og som bidrar til å skape store verdier med små økonomiske midler, mister støtten i forslaget til statsbudsjettet. Dette er en utvikling vi vil snu. Det er dessuten betenkelig at støtten til enkelte organisasjoner bevares, mens flere organisasjoner som eksempelvis arbeider med mat og fremtidsrettet landbruk, og som er viktige i vår landsdel, blir fratatt alt. Enkelte grupper nedprioriteres dermed systematisk.

Muligheter for helse og utdanning i Hedmark

Det er avgjørende at det er nok penger til helse og utdanning til folk i Norge. Hedmark Arbeiderparti er bekymret for utviklingen hvor mange kommuner i vår region får stadig trangere økonomi, og over tid svekker de reelle mulighetene for nok oppfølging av unger som skal lære å lese, regne og skrive, eller skikkelig omsorg for eldre. Norge har aldri vært rikere enn nå, allikevel får fellesskapet for små ressurser. Fordelingen må forbedres. Veksten skal komme de mange til gode.

Ta i bruk Hedmarks muligheter

Statsbudsjettet viser tydelig at regjeringspartiene Høyre og Frp ikke er villige til å satse på Hedmark. Hedmark Arbeiderparti mener det ikke går an å vente på å ta i bruk Hedmarks muligheter. I stedet for å halvere midlene til bredbåndsutbygging, mener vi dette arbeidet må forsterkes kraftig. I stedet for å kutte i de regionale utviklingsmidlene, mener vi de som minimum må opprettholdes på 2017-nivå, og aller helst styrkes. I stedet for å senke ambisjonene for jernbaneutbygging gjennom Hedmark og Oppland, mener vi at dobbeltsporet må bygges fram til Lillehammer innen 2030 – og at vår del av Intercity-triangelet prioriteres på lik linje med andre regioner.

Hedmark Arbeiderparti er skuffet over manglende satsinger og utydelige prioriteringer knyttet til Hæren og Heimevernet i vår region. I regjeringens egen presentasjon av statsbudsjettets betydning for Hedmark, pekes det innen Forsvar særlig på aktiviteter UTENFOR Hedmark. Hedmark Arbeiderparti er opptatt av å styrke Hærens operative evne, og mener det må legges til grunn en balanse mellom satsinger i Nord-Norge og i Sør-Norge. I statsbudsjettet er det vanskelig å se at en balansert utvikling ligger til grunn, tvert om skjer det en tyngeforskyvning nordover. Dette vil Hedmark Arbeiderparti advare mot, og vi understreker viktigheten av at investeringene i forsvarsstruktur i Hedmark under den rødgrønne regjeringen har lagt grunnlaget for økt satsing og økt tilstedeværelse i vår region. Særlig knyttet til trening for Hæren og Heimevernet og i tilknytning til øvingsfasiliteter for både norske og allierte styrker, har Hedmark og Østerdalen nå gode muligheter for en framtredende rolle i styrkingen av Forsvarets operative evne i Norge. Statsbudsjettet bygger dessverre ikke opp under opprettholdelsen og videreutviklingen av denne viktige posisjonen.

Hedmark Arbeiderparti mener statsbudsjettet må:

-          styrke mulighetene til å vokse opp og arbeide i et fylke som Hedmark gjennom å prioritere bedre kommuneøkonomi, fordeling, regionale investeringer og flere arbeidsplasser

-          sørge for at alle i Norge har tilgang til den grunnleggende infrastrukturen som bredbånd er i dagens samfunn

-          sikre oppstartsmidler til InterCityutbygging Kleverud-Sørli

-          sørge for mer ressurser til desentral høyere utdanning

-          satse på bioøkonomisenter på Hamar

-          fastslå at minimum 40 % av arbeidsplassene i SSB skal være på Kongsvinger og styrke veksten der

-          legge til rette for et mangfold av frivillige organisasjoner herunder flere matkultursentre for barn

-          satse på kriminalomsorgen og fengselsplasser i Norge i stedet for å sende ressurser og folk til Nederland

-          styrke Hæren og Heimevernet