Hedmark AP Støtter bøndenes krav

Det viktigste kravet fra bondeorganisasjonene i forkant av årets jordbruksoppgjør er et linjeskift og en økt satsing på små- og mellomstore bruk. Hedmark Ap støtter dette

original_1478638393_5062368

Det viktigste kravet fra bondeorganisasjonene i forkant av årets jordbruksoppgjør er et linjeskift og en økt satsing på små- og mellomstore bruk. Hedmark Ap støtter dette.

Skal vi klare å nå målene vi har satt om økt matproduksjon på norske ressurser, er det, både i et matsikkerhet - og beredskapsperspektiv, viktig å ta hele landet i bruk. Derfor er kravet om et inntektsløft for bønder med små og mellomstore bruk et nødvendig krav. En utvikling mot stadig større bruk, gjør det vanskelig å holde jordbruksarealer i hevd. Distriktene har en betydelig rolle i norsk landbruk, distriktene står i fare for å lide en sakte død, hvis ikke det satses på landbruk i hele landet.

Produksjonskvoter og konsesjoner kan flyttes, det kan ikke areal. En ytterligere nedbygging av de små og mellomstore bruk som holder jordbruksareal i distriktene i drift, vil på sikt være en trussel mot vår evne til selvforsyning basert på norske ressurser.

Viktig i et matsikkerhetsperspektiv er også en styrking av kornøkonomien og bedre tilrettelegging for beite i utmark. Lønnsomheten her henger også sammen med de pågående forhandlinger om en ny ulvepolitikk, der beitenæringa må hensyntas på en langt bedre måte enn i dag.

Jordbruket må være en sentral del av det grønne skiftet og oppbyggingen av en bioøkonomi. I Hedmark har vi et av de helt sentrale miljøene som arbeider med nettopp dette. Innenfor Heidnerklyngen arbeider bedrifter som Norsvin, Geno og Spermvital med internasjonalt ledende forskning og utvikling, som på både kort og lang sikt bidrar til å øke matproduksjon og skape arbeidsplasser. Jordbruksoppgjøret må sikre tilstrekkelig med forskningsmidler til å styrke og videreutvikle slike miljøer.

Primærjordbruket og næringsmiddelindustrien er gjensidig avhengige. Bondeorganisasjonene foreslår en ordning med to årlige justeringer av råvarepriskompensasjon for å sikre norsk næringsmiddelindustris konkurransekraft. Vi støtter dette forslaget.

Hedmark er et godt eksempel på hvordan nisjeproduksjon og industriproduksjon av lokalmat kan være med på å styrke både jordbruket og reiselivsnæringa. Markedet for kvalitetsprodukter med en tradisjon og historie er voksende. Jordbruksoppgjøret bør legge til rette for økt satsing på lokalmatproduksjon.

Hedmark Arbeiderpartis spiller inn følgende til jordbruksforhandlingene:

- Reelt økte inntekter for bøndene, med spesielt fokus på små og mellomstore bruk for å opprettholde en variert bruksstruktur

- Styrket kornøkonomi

- Økt satsing på grovforbasert kjøttproduksjon

- Økt satsing på forskning og utvikling

- Økt satsing på utvikling av nye fôrløsninger basert på norske ressurser

- Styrking av RÅK-industriens konkurransesituasjon

- Økt satsing på rekruttering og kompetanse i landbruket