Liten vekst i frie inntekter

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir Hedmark fylkeskommune en vekst i frie inntekter på 18 millioner kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er Hedmark fylkeskommunes frie inntekter beregnet til ca. 2,47 milliarder kroner. Det er en økning på ca. 18 millioner kroner. Det ligger en forventning i budsjettforslaget at disse millionene skal fordeles på fornying og opprustning av fylkesveger, økte pensjonskostnader og økning i lærlingtilskuddene. Den beskjedne økningen tilsvarer 1,9 prosent, mens gjennomsnittet for fylkene ligger på 3,5 prosent. Det er kun Telemark og Nord-Trøndelag som har lavere vekst enn Hedmark.

original_1478641630_7325947

- Vi er forberedt

- Vi ser nå konsekvensene av endringene i modellen for fordeling av midler til fylkeskommunene som ble innført fra 2015. Hedmark var av de fylkene som fikk størst reduksjon i sine inntekter. Fylkesrådet understreker derfor at det er viktig å fortsette arbeidet med å tilpasse fylkeskommunens drift til reduserte inntektsrammer, kommenterer fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Gledelig økning i regionale utviklingsmidler

Hedmark fylkeskommune får i 2016 en økning på 11 millioner til regional utvikling, dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt.

- De regionale utviklingsmidlene fordeles til fylkene på bakgrunn av faktorer som næringsstruktur og omstillingsbehov. Det er gledelig å se at at regjeringen gjennom tildelingen av disse midlene bekrefter at Hedmark fylkeskommune skal spille en viktig rolle i å skape vekst og utvikling i Hedmark, sier fylkesråd Lasse Juliussen.

Juliussen er imidlertid skuffet over kutt i midler til bredbåndsutbygging fra 110 millioner kroner til 51 millioner kroner.

- God bredbåndsdekning er avgjørende for både næringsutvikling og bolyst, og derfor er det veldig skuffende at den statlige bredbåndsatsingen halveres. Innenfor rammen på 110 millioner i 2015 var det 2 av 26 søknader fra Hedmark som ble innvilget. Det er fortsatt store utbyggingsbehov i Hedmark, og en halvering av den statlige støtten vil forsinke arbeidet ytterligere, beklager fylkesråd Lasse Juliussen.

Støtten til det nasjonale verdiskapsprogrammet knyttet til næringsutvikling i fjellområdene videreføres med 10 millioner kroner også i 2016. det er Oppland fylkeskommune som forvalter pengene, men programmet er også viktig for satsinger i Hedmark.

Uklar skogoffensiv

Regjeringen skal legge fram en melding om skog- og trenæringen våren 2016. Meldingen skal koordineres med en strategi for bioøkonomi. Det kan bety en klarere retning i budsjettet som legges fram om et år.

I budsjettet for 2016 foreslås det en økt bevilgning på 33 millioner kroner til skogplanting, gjødsling av skog og skogplanteforedling. Videre foreslås det 324 millioner kroner til skogvern.

Næringen kan også komme godt ut av en foreslått tiltakspakke på 4 milliarder kroner med tanke på bruk av trematerialer til vedlikehold og rehabilitering av bygg.

Andre indirekte tiltak, eksempelvis innen samferdsel, vil også ha positiv betydning for næringen.

Ler mer på om budsjettet fylkeskommunen hjemmeside