Retningsvalg for Innlandet

- På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen satte Hedmark og Innlandet et kraftig fotavtrykk på politikken som ble vedtatt. Det nye partiprogrammet vitner om et parti som vil ta hele landet i bruk, og som ser og vil gripe innlandets muligheter. Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi få den etterlengtede innlandssatsingen vi har ventet på, skriver stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (bildet) i denne kronikken som står på trykk i regionens aviser.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen på talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte 2017. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

På Arbeiderpartiets landsmøte i helgen satte Hedmark og Innlandet et kraftig fotavtrykk på politikken som ble vedtatt. Det nye partiprogrammet vitner om et parti som vil ta hele landet i bruk, og som ser og vil gripe innlandets muligheter. Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi få den etterlengtede innlandssatsingen vi har ventet på!

Fylket vårt er mangfoldig og fullt av muligheter. Vi har både byer i vekst og små bygdesamfunn. Derfor er vi avhengig av en politikk for både by og land.

Derfor trenger vi en ny Arbeiderpartiledet regjering som lytter til og som satser på Hedmark vi kjenner, og som griper mulighetene vi har til å bygge lokale arbeidsplasser og sterkere fellesskap slik at enda flere synes det blir godt å leve og bo her.

Vi trenger en ny regjering som kan stanse sentraliseringen og salget av Norge. 

Vi trenger en regjering som bruker ressursene våre på å gi folk trygghet for arbeid, bedre helsevesen og eldreomsorg, skole og barnehager, fremfor skattekutt til de rikeste.

Det har Arbeiderpartiets landsmøte i helgen slått fast at vi skal om vi får sjansen til høsten.

Hedmark og Oppland har gjennomslag i Arbeiderpartiet.

Det nye partiprogrammet nevner ikke bare Innlandet, det kommer med kraftfulle løfter om en ny giv for regionen og byen vår:

«Innlandet har store muligheter. Arbeiderpartiet har ledet an i arbeidet for en offensiv Innlandsstrategi. Med Frp og Høyre i regjering er denne lagt til side. Arbeiderpartiet vil ta Innlandsstrategien frem igjen og forsterke en ambisiøs politikk for Innlandet.

Arbeiderpartiet vil aktivt støtte opp under forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og verdikjeder basert på bio-råstoff, og stimulere til en bærekraftig industriell verdikjede for biodrivstoff basert på norsk skog. Blant annet er Heidner-klyngen en viktig kraft i Innlandet. Arbeiderpartiet vil videreføre og verne om et sterkt eierskap- stanse nedsalg av Statskog og videre salg av Statskogs eiendommer.

I tillegg til jordbruk og skogbruk er reiseliv og kulturbasert virksomhet viktige næringer for regionen. Videreutvikling av disse næringene er viktig for videre vekst og arbeidsplasser i Innlandet. Innlandet har også sterke kompetansemiljøer med ambisjon om å gjøre regionen til spydspiss innen cyber- og informasjonssikkerhet. «

Det er litt over 4 måneder til valget. For Innlandet er dette valget et retningsvalg, mellom en Høyre og Frp-regjering som i 4 år har vist at de overser oss, eller en Arbeiderpartiledet regjering som vil lytter og vil gripe mulighetene i regionen vår.

Anette TrettebergstuenStortingsrepresentant Hedmark Ap