Tok opp bekymringer for Forsvaret med Ap-ledelsen

- Vi er bekymret for forsvarsevnen, og særlig for det landbaserte forsvaret som Hæren og Heimevernet utgjør, sier Hedmark Arbeiderpartis leder Per-Gunnar Sveen. Sammen med Tor Kristian Godlien fra Hedmark Aps forsvarspolitiske utvalg har han vært på Stortinget og hatt møter med partileder Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt.

original_1478640955_3686056

I høst behandler Stortinget regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. - For et forsvarsfylke som Hedmark er Forsvarets langsiktige betingelser av stor betydning. Dessverre må jeg konstatere at regjeringens forslag til langtidsplan etterlater flere spørsmål enn svar for både Hæren og Heimevernet. I stedet for å slå fast en helt nødvendig styrking av Hæren og Heimevernet, skaper regjeringen ny usikkerhet, sier Sveen.

Forslaget til langtidsplan bygger på Forsvarssjefens fagmilitære råd, og peker ut retningen for den langsiktige utviklingen i Forsvaret. Her fastlegges både base- og leirstruktur, investeringsplaner, dimensjonering og personellressurser for Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet. Helt siden ordningen med langtidsplaner kom i gang i 1991 har regjeringen sendt planen til Stortinget tidlig på vårparten året før stortingsvalget. I år skjedde det ikke.

NY USIKKERHET FOR HÆREN OG REDUKSJONER I HEIMEVERNET
I forbindelse med oversendelse av langtidsplanen til Stortinget, varsler regjeringen at den på et senere tidspunkt vil komme tilbake til egen landmaktutredning, der framtidig satsing på Hæren og HV skal presenteres. Dette liker Sveen dårlig.

- Det skaper usikkerhet. Forsvaret er en helhet med hær, sjø og luft. Det er uheldig at en først i etterkant av langtidsplanen, skal avklare Hæren og HV. Frykten ligger i at dette kan bli en salderingsutredning, sier Sveen.

HEDMARK OG ØSTERDAL GARNISON
Sveen understreker at Hedmark og Østerdal Garnison er godt inne i den framlagte planen,og at den viderefører Østerdal Garnison som et av Hærens to kraftsentre i Norge. - Dette er bra, men usikkerheten ligger i hva som skjer videre, konstaterer Sveen.

- Vi mener det dessuten er gode grunner for å utnytte investeringer og virksomhetene som i dag er tilknyttet Østerdal Garnison på en enda bedre måte framover, fortsetter han.

Tre av de konkrete forslagene Hedmark Arbeiderparti har er:

- Oppgradering av flystripa i Rena Leir for å øke tilgjengligheten og fleksibiliteten til de operative avdelingene som Forsvarets spesialkommando og Telemark Bataljon.
- Videreutvikle Østerdal Garnison med tanke på vintertrening i NATO-sammenheng. Dette med utgangspunkt i den virksomhet som i dag drives av Forsvarets Vinterskole.
-Tilgang på helikopter til Forsvarets Spesialkomando, plassert på Rena.

FRYKTER AT SVEKKET HEIMEVERN GIR SVEKKET BEREDSKAP
- Det vil være et viktig arbeid videre med langtidsplanen fram mot sluttbehandlingen i Stortinget, fastslår Hedmark Arbeiderpartis leder.

- Vi er også kritiske til den foreslåtte reduksjonen i HV. Riktignok ikke mer enn 7000 denne gang, men dette har med beredskap over hele landet å gjøre, og med mulighetene for innsats i forbindelse med ulike typer kriser. Vi trenger militært personell over hele landet, noe HV står sentralt i, avslutter Sveen.