Uttalelser fra årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti

Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti har vedtatt fem uttalelser: Barnehagepolitikk, helsetilbud for kvinner, utfordringer og muligheter for kvinner som lever i andre kulturer, flyktning- og asylpolitikk og vold i nære relasjoner er temaene for årskvinnekonferansens uttalelser i 2017.

Uttalelse nr 1
Vold i nære relasjoner med fokus på seksuelle overgrep, incest og voldtekt.
Det finnes fortsatt store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Dette kan være både psykisk og fysisk vold. Det kan ikke aksepteres og det er viktig at det utarbeides konkrete tiltak. Alle kommuner bør ha en egen plan for vold i nære relasjoner. En slik plan med konkrete tiltak vil sette offentlige ansatte i stand til å komme i dialog med de som blir utsatt for vold og vil senke barrierene for de som er utsatt for vold.

I tillegg er det viktig å legge til rette for forskning om vold i nære relasjoner med fokus på forebyggende arbeid og gode strategier og tiltak. F.eks. kan incest og seksuelle overgrep hindres, dersom overgriperen får hjelp før overgrep utføres.

De som har blitt utsatt for overgrep har et behov for et forutsigbart og stabilt lavterskeltibud. Et eksempel på dette er SMISO, støttesenter for incest og seksuelle overgrep. Det er et møtested for de som har blitt utsatt for overgrep og vold. Et slikt senter har også kompetanse til å hjelpe kommuner med konkrete saker. Det er også viktig å styrke de kommunale krisesentrene gjennom egne forskrifter som løfter fram kvalitet.

Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti vil:

-          Ha mer forskning om vold i nære relasjoner.
-          Ha forutsigbar og økt støtte til lavterskeltilbud.
-          Styrke de kommunale krisesentrene gjennom egne forskrifter som løfter fram kvalitet.
-          Stille krav om plan mot vold i nære relasjoner
-          Forplikte skolen til å jobbe mot seksuell trakassering ved å ta det med i opplæringsloven.
-          Tilrettelegge tilbud, slik som alternativ til vold, samt forskning på området

Uttalelse nr 2
Flyktning- og asylpolitikk
Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti ønsker en human og rettferdig flyktningepolitikk, i tråd med våre verdier.

Norge skal ikke være det strengeste landet i Europa – men stå sammen med Europa i solidaritet for å løse felles utfordringer.

Norge har verdens strengeste praksis i utsendelse av unge afghanske flyktninger, på tross av at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er verre enn noen sinne. Protester fra flyktningeorganisasjoner, Legeforeningen, kirken og enkeltpersoner endrer ikke regjeringens praksis med for eksempel måling av hender som bevis for alder. Returpraksisen strammes stadig inn ved hjelp av styringsdokumenter fra regjeringen. Nå er det ute på høring at enslige mindreårige asylsøkere kan tvinges av politiet til å kle seg nakne før avhøret. Dette bør avvises.

Hedmark Arbeiderpartis Årskvinnekonferanse 2017 ber om at unge mennesker med stort beskyttelsesbehov som gjør sitt beste for å forberede seg på et bedre liv, behandles med respekt og verdighet. Mange enslige mindreårige asylsøkere flykter fra Norge for å leve papirløse i andre land. Det bringer dem inn i kriminalitet, prostitusjon og i et liv uten håp. Det er ikke ønskelig at denne praksisen videreføres.

Mahad Adib Mahamud fra Brumunddal har gått til rettsak mot staten fordi han har mistet sitt statsborgerskap.

Hedmark Arbeiderpartis Årskvinnekonferanse 2017 støtter Arbeiderpartiets forslag om at det å frata noen statsborgerskap skal skje i domstolene. Samtidig med at dette vedtas bør, det også vurderes en foreldelsesfrist. Norge har foreldelsesfrist både i straffesaker og i økonomiske saker. Det er en del av vår humane tradisjon. Dette bør også ivaretas i saker som omhandler statsborgerskap.

Et annet spørsmål er i hvilken grad et barn / en 14 åring, som er under kriminell lavalder, kan stilles til ansvar for sine handlinger. Personer under 15 år, kan ikke straffes.

Uttalelse nr 3:
Kvinner som lever i andre kulturer, utfordringer og muligheter.
Flere kvinner sier fra om mangel på frihet i sine liv. Dette er kvinner som lever i Norge, men med en annen kulturell bakgrunn. Vi kan ikke akseptere at noen ikke opplever å leve i frihet. Vi må legge til rette for at det er rom for å si fra og at kvinner blir ivaretatt i sårbare situasjoner.

Sosial kontroll i familien hindrer kvinner fra å delta aktivt i samfunnslivet, enkelte kan til og med hindres fra å lære språk. Språk er nøkkelen til å kunne delta i samfunnet og det er viktig at alle får mulighet til norskopplæring. Kompetanse i offentlig sektor for å legge til rette for norskopplæring til alle må prioriteres.

Æresrelatert vold og drap er uakseptabelt. Samfunnet må ha innsikt i hvordan slike ting kan oppstå, dette handler om at kommuner og helsevesen skaper møtearenaer der dette blir tema som det snakkes om.

Familiegjenforening er vanlig, erfaringer viser at kvinner som kommer til Norge etter familiegjenforening ikke tør å si i fra om vold i familien. Redselen for å miste statsborgerskap eller sendt ut av landet, gjør det vanskelig å si i fra.

Det er for mange vanskelig å si i fra om mangel på frihet, dette kan føre til at du blir utstøtt av familie og venner. Her må samfunnet legge til rette for nettverk og møteplasser som skaper trygghet.

Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti vil:

-          Ha en egen handlingsplan mot sosial kontroll og æresrelatert vold.
-          Hindre at kvinner som kommer til familiegjenforening, blir i voldelige forhold i frykt for å bli sendt ut, ved å gjennomgå regelverket for oppholdstillatelse.

Uttalelse nr 4:
Et godt helsetilbud for kvinner
Et grunnleggende område i den norske velferdsstaten er et godt offentlig helsetilbud som er tilgjengelig for alle. Det er under press under den nåværende regjeringen pga. et større innslag av private aktører på bekostning av det offentlige helsetilbud. Det fører til større forskjeller der lommeboka bestemmer hvilke tjenester en får.

Når det gjelder kvinners helse er den underrepresentert i forskningen og har lavere status.

Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti:

-          En styrking av det offentlige helsetilbud.
-          Krever mer forskning om kvinners helse.
-          God tilgjengelighet av helsetjenester for kvinner og barn også i distriktene.
-          Nyfødtavdelingen på Elverum må opprettholdes i nåværende fase.

Uttalelse nr 5:
BARNEHAGE
I barnehagene legges fundamentet for barn sitt møte med offentlige institusjoner. Her skal barn møte trygghet, lek og læring sammen med kompetente voksne. Uansett hvor du bor i landet har du rett på et barnehagetilbud. Alle skal få tilbud om barnehage, det skal ikke bestemmes av når på året et barn er født.

Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti er opptatt av å ivareta full barnehagedekning til en makspris som ikke skal øke.  Dette muliggjør for familier å delta aktivt i yrkeslivet. Hele vårt samfunn er basert på at befolkningen er yrkesaktive, det gjelder både for kvinner og menn.

Det er viktig å bygge flere barnehageplasser med god kvalitet. Kommuner bør arbeide for øke barnehagelærertettheten. Alle kommuner bør ha mål om 50% barnehagelærerdekning.

I barnehagelærerutdanning må en gjøre likestilling som et sentralt tema, dette vil kunne føre til at likestilling kommer opp på dagsorden. Tiltak bør iverksettes for å få flere menn til å velge å arbeide i barnehage.

Årskvinnekonferansen  i Hedmark Arbeiderparti vil:

·         Ha løpende inntak i barnehager.
·         Ha 50 % barnehagelærerdekning.
·         Legge til rette for at flere menn ønsker å arbeide i barnehager
·         Likestilling bør bli  et sentralt tema i barnehagelærerutdanningen.

årskvinnekonferansen2017