Vil ha flere avganger på Rørosbanen og Dovrebanen

Totimersfrekvens gjennom døgnet mellom Hamar og Røros, og dobling av antall avganger i rushtiden mellom Hamar og Elverum er noe av det fylkesrådet ber om når regjeringen nå skal iverksette den omstridte "Jernbanereformen" på jernbanestrekninger i Hedmark. Ap- og Sp-politikerne i fylkesrådet lanserer også gjeninnføring av persontransport på Solørbanen.

Fylkesrådet i Hedmark vil ha flere togavganger på både Rørosbanen og Dovrebanen, og vil på sikt ha persontrafikken tilbake på Solørbanen.

FLERE AVGANGER: Fylkesrådet i Hedmark vil ha flere togavganger på både Rørosbanen og Dovrebanen, og lanserer også gjeninnføring av persontrafikk på Solørbanen. Her fra Elverum, der Solørbanen og Rørosbanen møtes. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Jernbanereformen er omstridt, og Arbeiderpartiet har i flere år forsøkt å få stanset reformen - som innebærer omfattende oppstykking av jernbanesektoren, privatisering av oppgaver, konkurranseutsetting og anbud.

Men Høyre og Frp har støtte av Venstre og Krf til å fortsette prestisjeprosjektet, og i desember 2019 vil strekninger i Hedmark bli konkurranseutsatt. Det er jernbanestrekninger med persontransport som rammes av høyrepolitikken, og i vårt område vil dette si Dovrebanen og Rørosbanen (Kongsvingerbanen omfattes ikke av denne endringen).

- Trenger en solid aktør

Fylkesrådet i Hedmark - som består av tre politikere fra Arbeiderpartiet og én fra Senterpartiet - ber om at nasjonale myndigheter vektlegger soliditet når de tildeler anbudet på jernbanestrekningene.

- Pakken omfatter en stor andel av togstrekningene i Norge, og det er viktig at tilbudet blir betjent av en solid og seriøs aktør som er opptatt av et godt, attraktivt og miljøvennlig kollektivtilbud for befolkningen, heter det i høringsuttalelsen fra fylkesrådet.

Vil ha flere avganger på Dovrebanen og Rørosbanen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet benytter også høringsuttalelsen til å peke på det de mener er riktige styrkinger av jernbanetilbudet i regionen vår.

- To av strekningene, Dovrebanen og Rørosbanen, går gjennom Hedmark fylke. Jernbanen på begge banestrekningene er viktig for persontrafikken både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Totimersfrekvens på Dovrebanen på strekningen Oslo - Trondheim bør legges inn i konkurransegrunnlaget. Behovet for økt frekvens av gjennomgående tog Hamar – Trondheim over Rørosbanen er stort og må innarbeides i konkurransegrunnlaget, skriver fylkesrådet i høringsuttalelsen.

De mener også at jernbanetilbudet i Innlandet ikke må svekkes eller nedprioriteres som en konsekvens av styring i områdene rundt Trondheim. - Det må legges til rette for et godt togtilbud i hele anbudsområdet, og satsing på bedre jernbanetilbud i Trondheimsregionen må ikke gå på bekostning av tilbudet i anbudsområdet ellers, skriver Ap- og Sp-politikerne.

- Rørosbanen er ryggraden i Østerdalen

Særlig understreker fylkesrådet Rørosbanens betydning for Østerdalen.

- Kollektivtilbudet gjennom Østerdalen er bygget opp rundt Rørosbanen som ryggrad i systemet. Det bes om utvidelse fra 6 til minst 8 daglige avganger i hver retning mellom Hamar og Røros slik at det blir totimersfrekvens gjennom driftsdøgnet, samt dobling av antall avganger i rushtiden mellom Hamar og Elverum, heter det i høringsuttalelsen.

- Anbudsvinner må få tilgang til det antall togsett, av god kvalitet, som tilbudsforbedring krever, og dette må framgå av konkurransegrunnlaget, slår fylkesrådet videre fast.

Fylkesrådet ber også om at det vurderes om operatørens mulighet til å utnytte forbedringen som følger av elektrifisering av strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger, i tillegg til Trønderbanen og Meråkerbanen, skal legges inn i konkurransegrunnlaget.

Fylkesrådet er også opptatt av at strukturen med stasjoner og holdeplasser ikke skal overlates til den som vinner anbudet alene. - Beslutninger om stoppstruktur kan ikke tas av operatør alene, men må tas i samråd med nasjonale, regionale og lokale myndigheter, heter det i høringsuttalelsen.

Persontrafikk tilbake på Solørbanen

Solørbanen er ikke omfattet av endringene som skal skje i 2019, ettersom det ikke foregår persontransport der. Men fylkesrådet følger opp bl.a. årsmøtevedtak fra Hedmark Arbeiderpartis årsmøte og ber om at muligheten for å gjeninnføre persontransport blir vurdert for framtida.

- Mulighet for persontransport på Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger bør vurderes lagt inn i en framtidig trafikkpakke, sier fylkesrådet i høringsuttalelsen, som ble sendt til Jernbanedirektoratet denne uken.