Vil ha sterkere vern av matjorda inn i Grunnloven

- Matjorda er en viktig naturressurs som vi må verne for framtidige generasjoner. Den trenger et sterkere vern enn i dag, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget (bildet).

original_1478640953_217832

Derfor står Arbeiderpartiet i spissen for et grunnlovsforslag om vern av matjord som ble fremmet i Stortinget fredag.

Det konkrete forslaget lyder: "Naturens ressurser, herunder matjordressurser, skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten".

Også representanter fra SV, Sp, KrF og Venstre er med som medforslagsstillere, og Storberget er glad for den brede politiske støtten til forslaget.

- Vi har gjennom mange år opplevd stadig sterkere press mot matjordressursene. De fleste byer og tettsteder i Norge med befolkningsvekst er omkranset av dyrket jord. Mye av den beste jorda ligger der hvor utbyggingspresset er størst. Kombinert med ønsket om en mest mulig samlet utbygging rundt eksisterende byer og tettsteder, skaper dette utfordringer i arbeidet med å ivareta jordressursene for framtida, sier Storberget.

Storberget understreker at matjorda er en viktig, men begrenset nasjonal ressurs. Faktisk er under tre prosent av Norges totalareal dyrket jord, og kun 1,3 prosent egner seg for dyrking av korn. Derfor er det er viktig å ta vare på mest mulig matjord for å nå målene om økt norsk matproduksjon. Stortinget har vedtatt en ambisiøs jordvernstrategi, med konkrete mål og tiltak. Men regjeringen somler med å følge opp.

- I en verden der befolkningen stadig øker og der klimaendringer i mange områder fører til vanskeligere betingelser for jordbruket, er vi avhengige av å ta vare på mest mulig dyrkbar mark. Derfor vil en grunnlovsfesting av vern av matjorda være et viktig bidrag for å sikre nok mat i framtida, sier Storberget.